تشریفات آدم و حوا

تشریفات مجالس و خدمات مجالس عروسی آدم و حوا تلفن:88370500 - دفتــر مرکــزی: سعـــادت آبادتشـریفات آدم و حوا به مدیریت آقای ابراهیم زاده و خانم فرزاد
دفتر مرکزی : سعادت آباد - 88370500

http://adamohavva.com/gallery/4468.jpg  http://adamohavva.com/gallery/44906.jpg  http://adamohavva.com/gallery/4508.jpg

http://adamohavva.com/gallery/4479.jpg  http://adamohavva.com/gallery/4415.jpg  http://adamohavva.com/gallery/44905.jpg

http://adamohavva.com/gallery/4509.jpg  http://adamohavva.com/gallery/4491.jpg  http://adamohavva.com/gallery/44910.jpg

قرآن مجيد و جانماز     قرآن مجيد نشانه اي از تاييد وصلت از سوي خدا و جانماز گواهي براي پايبند بودن عروس و داماد به اصول ديني است  
آينه و شمعدان     زلالی، روشنايي و گرمي پيوند   نبـــــــــات     به عنوان شيريني دوران زندگي است  
نان و پنير و سبزي     براي بركت زندگي و وسعت روزي   عســـــــــل     شيرين كامي يكديگر   تخــــم مرغ     نمادي از توليد و تداوم نسل است   سكــــــــه     افزايش رزق و روزي عروس و داماد   گـــــــردو     نماد افزايش بقاي عمر عروس و داماد   بـــــــادام     بادام را به نيت نوه دار شدن مي دانند   سيب سرخ     برخورداري عروس و داماد از همه مواهب رنگارنگ و نعمت هاي طبيعي خداوند   گـــــــــل      گل نشاني از طراوت و شادابي است كه نماد عشق و محبت است  
اســـــپند      دور شدن چشم بد و حسود از اين وصلت   كله قنـــد     نمايانگر باريدن شادي و شيريني بر سر آنها است   قـــــــــــو      هميشه دو قو بر سر سفره عقد ايرانيان ديده مي شود

دليل وجود اين پرنده بر سر سفره عقد اين است كه قو تنها حيواني است كه پس از مرگ جفتش با جفت ديگري هم نشين نمي شود

http://adamohavva.com/gallery/4437.jpg  http://adamohavva.com/gallery/4439.jpg  http://adamohavva.com/gallery/4411.jpg

http://adamohavva.com/gallery/4429.jpg 
http://adamohavva.com/gallery/4476.jpg  http://adamohavva.com/gallery/4490.jpg

http://adamohavva.com/gallery/4506.jpg  http://adamohavva.com/gallery/44907.jpg  http://adamohavva.com/gallery/4426.jpg
منوهای تشریفات آدم و حوا